Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van praktijk Sterk, met je energie.

De organisatie: praktijk Sterk, met je energie (hierna: praktijk Sterk), gevestigd te Uden en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73140899.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke en rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van praktijk Sterk.

Offerte: in de offerte wordt minimaal vastgelegd: naam van de opdrachtgever.omschrijving van de door praktijk Sterk uit te voeren werkzaamheden, data van uitvoering van de werkzaamheden, de investeringstarieven en de betalingscondities.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen praktijk Sterk en een cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met praktijk Sterk, voor de uitvoering waarvan door praktijk Sterk derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Alle aanbiedingen van praktijk Sterk zijn vrijblijvend.

Artikel 2. Behandeling

 1. De overeenkomst tussen praktijk Sterk en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Praktijk Sterk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan praktijk Sterk worden medegedeeld.
 4. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de afspraak– weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt praktijk Sterk zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan praktijk Sterk.

Artikel 3. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een factuur, op een door praktijk Sterk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Praktijk Sterk is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Bij de overeenkomst van opdrachtgever en praktijk Sterk zal praktijk Sterk meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is praktijk Sterk gerechtigd de opdrachtgever toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan praktijk Sterk voldoen.
 3. Indien praktijk Sterk over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd.Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag praktijk Sterk een bedrag van €4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van praktijk Sterk is het op dat moment wettelijke BTW tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW voor de particulier en exclusief BTW voor de opdrachtgevers.
 4. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is praktijk Sterk gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 4. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Praktijk Sterk is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van praktijk Sterk wordt voor de opdrachtgever een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat praktijk Sterk ziek is.
 2. Vakanties worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de vakantie duurt. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de opdrachtgever op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Praktijk Sterk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat praktijk Sterk is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Praktijk Sterk is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien praktijk Sterk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van praktijk Sterk beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Praktijk Sterk is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Praktijk Sterk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Praktijk Sterk zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van praktijk Sterk

Artikel 6. Privacy

 1. Praktijk Sterk zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover praktijk Sterk daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.
 2. U heeft het recht om uw ingevulde/intake gegevens op te vragen waarna ze in uw bezit komen en niet meer bij praktijk Sterk aanwezig zijn.

Artikel 7. Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente,gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
  • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  • voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door praktijk Sterk, zal praktijk Sterk in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor praktijk Sterk extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij praktijk Sterk anders aangeeft.

Artikel 8. Geschillen

Met eventuele klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot praktijk Sterk Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar praktijk Sterk is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.